cedula habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document ADMINISTRATIU que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones, sense perjudici que es desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.
Les dades que consten a la cèdula són:
• La direcció i ubicació de l’habitatge
• La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
• Les estances i els espais que componen l’habitatge
• El llindar màxim d’ocupació
• La identificació i titulació de la persona tècnica que a certificat l’habitabilitat
A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

(informació de la Generalitat de Catalunya /gencat.cat)