Category: Novetats (4)

cedula habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document ADMINISTRATIU que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones, sense perjudici que es desenvolupin altres activitats autoritzades.

Continue reading ..