taxació

La taxació ens serveix no només per demostrar que l’habitatge existeix sinó per dir-nos les propietats que té i el seu valor de mercat.

Taxar la vivenda a adquirir és un requisit indispensable a l’hora de demanar una hipoteca. és realitzada per un arquitecte o arquitecte tècnic, que a més compta amb formació específica en matèria de valoració. Aquest tècnic no realitza la taxació a títol individual, sinó que està adscrit a una societat de taxació que posa a la seva disposició mitjans tècnics per realitzar-la i controla la qualitat de la valoració emesa
Per calcular el valor de mercat d’un bé i situar-nos en el preu real de l’immoble hi ha diversos mètodes:
Mètode de comparació (el més utilitzat), mètode residual, mètode de capitalització i mètode del cost.